అతడు నేను లోయచివరి రహస్యం

Comments

Unknown said…
ఆ కథ గురించి మీరేదో రాసారనుకొని వచ్చి చూసాను! నిరాశపరిచారు. :)