ఇటీవల చూసిన సినిమాలు - రాజుగారి ఉపన్యాసం

The King's Speech

చాలా వారాలుగా ఆడుతున్నా నిన్ననే చూశాను ఎట్టకేలకు.
ఒకే ఒక్క మాట. అద్భుతం!

పతాకసన్నివేశానికి ముందు, రాజుగారి స్పీచి ఆరుగంటలకి అని చెబుతారు. లయొనెల్ (జెఫ్రీ రష్) రాజభవనానికి చేరేసరికి అతనికి ఎదురొచ్చిన రాజుగారి కార్యదర్శి "మీకింకా నలభై నిమిషాలు వ్యవధి ఉన్నది" అని చెబుతాడు. అక్కణ్ణించి లయొనెల్ రాజు గారిని కలిసి కొంత సేపు గడిచిన తరవాత ఒక దృశ్యశకలంలో పాత్రల వెనక నేపథ్యంలో ఒక చిన్న గోడగడియారం కనిపిస్తుంది. అందులో అప్పుడు సమయం పది నిమిషాల తక్కువ ఆరు.
Now, THAT is attention to detail!

Comments

pi said…
It was a very written film! Acting was fantastic! I watched it a special screening followed by Q&A with the director.
@ pi, absolutely. This film shows what a good script and excellent acting can do. Jealous jealous @ spl screening!
pi said…
I just watched Wasteland at another special screening. ;). It was a good documentary. I also spoke to the director.
Anonymous said…
రాజుగారి ఉపన్యాసం ఆస్కార్ మోగించింది కదా!!!
తప్పక చూస్తాను.
Thanks for the writeup(s).

శారద
శారద, నా దృష్టిలో ఆస్కార్లు నాణ్యతకి కొలత కావడం మానేసి చాలా యేళ్ళయింది. కానీ ఈ సినిమా బావుంది. తప్పక చూడండి. కోంత ప్రొఫేనిటీ మూలంగా పిల్లలకి తగి ఉండకపోవచ్చు, కానీ నా దృష్టిలో పిల్లలు కూడా చూడాల్సిన సినిమా.
S said…
నాకూ సినిమా బాగా నచ్చింది కానీ, ఎందుకో, అంత ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ గా అనిపించలేదు.