రెండు దుఃఖాలు

వేటూరి మరణం

మంగుళూరు విమాన దుర్ఘటన

నా ప్రగాఢ సంతాపం!

Comments

నాదీ మీ మాటే.
రెండూ భరించలేనంత విషాదాలే :-(