వంగూరి వారి ఉగాది రచనల పోటీకి ఆహ్వానం

వంగూరి ఫౌండేషన్ వారు ఏటా నిర్వహించే ఉగాది తెలుగు రచనల పోటీ.

ఆహ్వాన పత్రిక ఇదిగో

Comments

Unknown said…
అయ్యా
ఈ ఉగాదికి భువన విజయం , కవన విజయం లాంటి కార్యక్రమాలేమైనా ఏర్పాటు చేయటం లేదాండి ?
Vasu said…
ఇంకొంచం సమయం ఉంటే బావుండేది. మరీ రెండు వారాలేనా. రాయాలని ఉన్నా అందులో ఇంకా అ ఆ ఇ ఈ లు నేర్చుకుంటున్న నా బోటి వాళ్ళు ఏం ప్రయత్నం చేయగలుగుతారు.