సరికొత్త సర్వే .. మీ అమూల్యాభిప్రాయం కావాలి

ఒక్ఖ క్షణం మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి, ఇటు దయచేసి, వీవెనుడు నిర్వహిస్తున్న ఈ సర్వేలో పాల్గొని తమ అమూల్యాభిప్రాయాన్ని తెలియజేయమని కోరుతున్నాను.

వీవెన్ అభిప్రాయ సేకరణ

ఇందులో ఒక్కే ఒక్క ప్రశ్న .. అంతే.
దయచేసి పాల్గొనండి.

Comments