పరమాద్భుతమైన ఒక వారాంతం

అసలు ఇట్లాంటి అనుభవం ఉంటుందా అని ఊహించని ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని మూటగట్టుకుని ఇప్పుడే ఇల్లు చేరాను. అనుభవం మాగొప్పగానే ఉంది గానీ, బాసింపట్టుమీద కూచునీ కూచునీ నడుం నెప్పి. అదీ కాక పొద్దునెప్పుడో నాలుగింటికి లేచాను. ఇప్పుడు గంట పదకొండున్నరైంది.

అందుకని, వైవరాలు రేపు ...

Comments

Chari Dingari said…
suspensaa? TV9 baaga choostunnattunnaru
Wow! Waitingling, then :)
భావన said…
మరి అదే...