పాట్రిక్ డే కాదు ...హాట్ట్రిక్ డే!

09/09/09

ఉదయం తొమ్మిదిగంటల తొమ్మిది నిమిషాలకి మీముందుకొస్తోంది ఈ టపా.

ఇంకా మూడే మిగిలున్నాయి, ఇంకో వందేళ్ళ దాకా!

Comments

మురళి said…
ఆ మంచి ముహూర్తం లో కామెంట లేకపోతిని కదా...