బంగారు లక్ష్మి లలిత లలితంగా ..


పల్లవి|| హిరణ్మయీం లక్ష్మీం సదా భజామి, హీనమానవాశ్రయం త్యజామి
అనుపల్లవి|| చిరతర సంపత్ప్రదాం, క్షీరాంబుధి తనయాం
హరి వక్ష స్థలాలయాం, హరిణీం చరణ కిసలయాం
కరకమల ధృత కువలయాం, మరకత మణిమయ వలయాం

చరణం||శ్వేతద్వీప వాసినీం, శ్రీకమలాంబికాం పరాం
భూత భవ్య విలాసినీం భూసుర పూజితాం వరాం
మాతరం+అబ్జమాలినీం, మాణిక్యాభరణ ధరాం, సం -
గీత వాద్య వినోదినీం, గిరిజాం, తాం, ఇందిరాం

శీతకిరణ నిభవదనాం, శ్రిత చింతామణి సదనాం
పీత వసనాం, గురుగుహ మాతుల కాంతాం లలితాం ||హిరణ్మయీం లక్ష్మీం సదా భజామి||

లలిత రాగం, రూపక తాళం

లలిత - స రి గమ ద ని స - స ని ద మ గ రి స
15 వ మేళకర్త మాయామాళవగౌళ జన్యం

సుధా రఘునాథన్ గారి గాత్రం కనబడింది గానీ ఇది నాకస్సలు నచ్చలేదు.

డీకే పట్టమ్మాళ్ గారి తమ్ముడు డీకే జయరామన్ గారి గాత్రం నాకు నచ్చినది.

ఆంగ్లంలో కృతి వివరణ
దారిద్ర్య మోచనం, నామస్తోత్ర మంబాపరం శతం
ఏనశ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః
పఠంస్తు చింతయే ద్దేవీం సర్వాభరణ భూషితాం!

అందరికీ వరలక్ష్మీవ్రత పుణ్యదిన శుభాకాంక్షలు.

Comments

ఉష said…
ధన్యవాదాలు. ఈ పూజల్లోని పరమార్థాన్ని గ్రహించగల ధనికులం అయ్యే వరం దేవి అనుగ్రహిస్తే బాగుండు.
జ్యోతి said…
ధన్యవాదాలు.. మీకు, మీ కుటుంబానికి కూడా శుభాకాంక్షలు.
aswinisri said…
eppudu vinaleadu.baagundi!
aswinisri .. మీకు నచ్చినందుకు సంతోషం. వ్యాఖ్య చక్కగా తెలుగులో రాయండి, తెంగ్లీషు ఖర్మ ఎందుకూ?