నవతరంగంలో సెవెన్ సమురాయ్

జపనీసు దర్శకుడు అకిరా కురోసావా అద్భుత సృష్టి సెవెన్ సమురాయ్ గురించి నవతరంగంలో రాయడం ఎప్పుడో మొదలు పెట్టి చివరి భాగం ఈ మధ్యనే పూర్తి చేశాను.

మొదటి భాగం
రెండవ భాగం
మూడవ (చివరి) భాగం

Comments

Sujata said…
కొత్త పాళీ గారూ.. ఈ మూడు భాగాల్నీ ఒక్కసారి చదివి, మంచి అనుభూతి కలిగింది. అచ్చంగా చెప్పలంటె, మజా వచ్చింది.