పొద్దులో జూలై గడి

తెలుగు బ్లాగ్ప్రపంచంలో పద్యరసాస్వాదనకి పుట్టినిల్లు ఆయన బ్లాగు.
అలాంటి సరసులు రూపొందించిన గడి ఈ నెల అంతటి సౌకుమార్యంతోనూ భాసితోంది.
ఒక లుక్కెయ్యండి.
ఇంకా ప్రోత్సాహం కావాలంటే ఇదిగో మొదటి మెట్టు.


మీకింకా సహాయం కావాలంటే .. స్లిప్పులందించడానికి అందెవేసిన చేతులున్నాయి :-)
మరిక ఉపక్రమించండి.

Comments