బెచ్చాలాట

Three Million Rupee Bet (story)
స్వర్గీయ ఆరుద్ర కథకి నా ఆంగ్లానువాదం

Comments

Anonymous said…
1958 అన్నారు. ఆ కధల సంపుటి పేరు, ప్రచురణకర్త పేరు చెప్పగలరా?
మిగతా కధలేంవు న్నయి అందులో?
Anonymous said…
ఏదో French సినిమా టైపులో, intervelకే శుభం కార్డు పడ్డట్టుగా, కథ మధ్యలోనే ఆపేసారనిపించింది!
But if the original is like that, I guess it is not a fault of yours!
@netizen .. సంకలనం పేరు ఆరుద్ర కథలు. ఇప్పుడు అవుటాఫ్ ప్రింటు. ప్రచురణ విశేషాలు పెట్టమని మాలతి గారిని అడుగుతాను.
@ anon .. "ఏదో French సినిమా టైపు"
:-) నిజం.
teresa said…
Translating a story without losing original form and content is not an easy job. I hope you continue doing this.