లిటిల్ మిస్ సన్‌షైన్‌


లిటిల్ మిస్ సన్‌షైన్‌
సూపర్ సినిమా!
చూడండి!!
అంతే!!!

Comments

మీరు ఇంత చిన్న టపారాసారంటేనే, ఈ సినిమా మీకు ఎంత బాగా నచ్చుంటుందో అర్థం చేసుకోగలను (వర్నించలేనంత బాగుందని). చాలా మంచి సినిమా నేను ఇప్పటికి 5 సార్లు చూసాను. ప్రతీసారీ కొత్తగానే ఉంటుంది నినిమా.
Naveen Garla said…
ఈ సినిమా క్లైమాక్సు మాత్రం చూశాననుకుంటా. ఒక పాప స్టేజి మీద పిచ్చి పిచ్చిగా గంతులేస్తూంటుంది. నిర్వాహకులు అమెను స్టేజినుంచి తప్పించాలని చూస్తే తల్లితండ్రులు కూడా అమ్మాయితో కలసి డాన్సేస్తారు....
ఈ సినిమానేనా?
చూసేసానోచ్, చాలా రోజుల క్రిందటే. బాగుంది.
శ్రీ said…
చూసానండీ! మంచి సినిమా!!
pi said…
It's a nice bitter sweet tale.
sUpar mUvI amDi.. ivALE chUSAnu.. sinimA gurimchi cheppinamduku dhanyavAdAlu :)